HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
(+84) 4 3839 8979
(+84) 4 3839 8968

Địa chỉ:
Sô 12/168 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội
Weblinks
 
 
Trang chủ Phí công chứng
 
MỨC THU LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG
Áp dụng tại Văn phòng công chứng

(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

số: 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày  17 tháng  10 năm  2008)

----------------------------
 
Các việc công chứng mà mức thu phí được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:

 
GHI CHÚ:

 

- Nếu thu phí bằng ngoại tệ thì quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí.

- Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phí công chứng được xác định theo thỏa thuận của các bên; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thỏa thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tài thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng được tính như sau:
  Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch x Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định
 
a.1. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch (xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch) được tính như sau:

  a.2. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định như sau:
 

 
a.3. Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc: 100.000 đồng/trường hợp. 
 
a.4. Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng: 5.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản.
 
 
THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 
I. THÙ LAO CÔNG CHỨNG
 
 
II. CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 
     Văn phòng công chứng A1 đáp ứng các dịch vụ như xác minh các đối tượng có liên quan đến hợp đồng giao dịch tại thời điểm ký kết có tranh chấp, khiếu kiện; hoàn tất thủ tục có liên quan công chứng như đăng ký giao dịch bảo đảm, sang tên trước bạ, … Với mức thu thỏa thuận đối với từng vụ việc cụ thể.